• kaf.ksu@op.edu.ua
  • +38 048 705 84 36

Історія

Сторінками історії кафедри КСУ

Сучасна кафедра «Комп’ютеризовані системи управління» (КСУ) бере свій початок від створення в Одеському політехнічному інституті у 1954 році кафедри «Автоматизація технологічних процесів» (АТП). На той час кафедра «Автоматизація технологічних процесів» входила до складу електромеханічного факультету (ФЕМ).

Очолив кафедру к.т.н., доцент Похило Микола Павлович. Неординарність та унікальність цієї постаті полягала в тому, що він брав участь у створенні першої в континентальній Європі та СРСР електронно-обчислювальної машини МЕСМ-1 (Київ, інститут електромеханіки, лабораторія моделювання та обчислювальної техніки, 1947 – 1950 р.р.) під керівництвом академіка Лєбєдєва Сергія Олексійовича.

Від початку свого створення і до кінця 50-х років кафедра АТП була загально-технічною. У 1961 році кафедра почала підготовку інженерів за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», у зв’язку з чим вона отримала і відповідну назву – кафедра автоматики та телемеханіки (АТ).

З утворенням у 1964 році факультету автоматики і промислової електроніки (ФАПЕ) кафедра АТ увійшла до його складу.

У 1969 році ФАПЕ було реорганізовано у факультет автоматики і обчислювальної техніки (ФАОТ), структурною складовою якого також стала кафедра АТ.
З 1969 року кафедру очолив д.т.н., професор Кринецький Іван Іванович, видатний вчений, відомий в Радянському Союзі і за кордоном у галузі автоматизації авіаційної техніки. Зокрема, він брав участь у створенні перших вітчизняних автопілотів у 50-х та початку 60-х років 20-го століття. За керівництва Кринецького І.І. на кафедрі АТ було розгорнуто науково-дослідні роботи з повного циклу створення (наукове обґрунтування принципів функціонування, інженерна розробка та виготовлення діючих зразків) навігаційної апаратури для водного транспорту.

В період з 1971 року по 1979 рік кафедру очолював учень професора Кринецького І.І. – к.т.н., доцент Пічугін Євген Дмитрович. В цей період продовжувалися, і набули подальшого розвитку, наукові роботи зі створення сучасних навігаційних автоматичних систем.

В 70-х та 80-х роках кафедра продовжувала підготовку інженерів-електриків за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» і випускала щорічно понад 100 кваліфікованих фахівців, значну частину з яких становили студенти-іноземці майже з усіх континентів (зокрема, з таких країн як НДР, Угорщина, ПНР, НРБ, Індія, В’єтнам, Камбоджа, Алжир, АРЄ, Колумбія, Еквадор тощо).

У 1979 році кафедру очолив д.т.н., професор Прокоф’єв Володимир Євгенович. Його доба керівництва кафедрою (до 1985 року) ознаменувалася значним зростанням наукового потенціалу кафедри.

Одночасно, з початком роботи професора Прокоф’єва В.Є., на кафедрі запрацювала лабораторія електромоделювання під керівництвом д.т.н., професора Гутенмахера Льва Ізраільовича, Лауреата Сталінської (1948 р.) і Державної премії СРСР(1962 р.).

Прокоф’єв В.Є.
Зав. каф. у період 1979 – 1985 рр.

Гутенмахер Л.І.
Керівник лабораторії електромоделювання, Лауреат Державних премій СРСР

З кінця 70-х першої половини 80-х років минулого століття було захищено майже 20 кандидатських дисертацій викладачами кафедри та аспірантами. Причому, останні склали гідне поповнення викладацького складу кафедри.

Також професором Прокоф’євим В.Є. було започатковано новий науковий напрямок кафедри – управління системами з розподіленими параметрами (зокрема, систем термостатування для радіоелектронної апаратури). Набули значного розвитку наукові роботи у галузі моделювання технологічних процесів (транспорту газу та оперативного управління ГТС, гідрологічних прогнозів світового океану).

З середини 80-х років кафедру АТ очолив к.т.н., доцент Тихончук Сергій Тимофійович (з 1994 року – д.т.н.).
У 1989 році кафедра почала підготовку студентів за спеціальністю «Управління в технічних системах», в тому числі за спеціалізацією «Гнучкі автоматизовані виробництва». У зв’язку з цим кафедру також було перейменовано в кафедру автоматики і управління в технічних системах (АУТС). Науковим напрямком кафедри в цей час збереглося моделювання та оперативне управління ГТС. Було розроблено та доведено до диспетчерської експлуатації топологічні моделі-аналоги систем газопроводів АзТрансгаз та ОренбургТрансгаз.

З 1999 року і по теперішній час кафедрою керує д.т.н., професор Положаєнко Сергій Анатолійович.

У 2000 році ФАОТ було реорганізовано у Інститут комп’ютерних систем (ІКС), а кафедра набула свою сучасну назву – «Комп’ютеризовані системи управління» (КСУ). З переходом на трирівневу систему підготовки фахівців з вищою освітою кафедра КСУ за останні роки вела підготовку бакалаврів (1-й рівень) за напрямками базової вищої освіти «Комп’ютеризовані системи управління» та «Системна інженерія», а також спеціалістів та магістрів (2-й та 3-й рівень) за спеціальністю «Системи управління і автоматика».

Одночасно на кафедрі велася підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) в рамках аспірантури та докторантури за спеціальностями «Комп’ютерні системи та компоненти», «Інформаційні технології», а з 2011 року – «Математичне моделювання та обчислювальні методи». З 2013 року на кафедрі захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Враховуючи започаткування з 2016/2017 навчального року нового класифікатора спеціальностей, кафедра приступила до підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 ― «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії (PhD) за спеціальністю 121 ― «Інженерія програмного забезпечення» (освітньо-науковий рівень).

На поточний час, за всіма формами навчання (денна, заочна, за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб) на кафедрі навчається понад 400 студентів, з яких майже 10% складають студенти-іноземці. А загалом, за понад 60-річну історію, кафедрою підготовлено близько 5000 фахівців високого рівня в галузі автоматики та управління, які успішно працюють та користуються попитом не тільки в Україні, але й за її межами.

Відмінною ознакою сучасної історії кафедри стали зв’язки із закордонними ВНЗ (зокрема таких країн, як Німеччина, Угорщина, Китай, Литва) та ІТ-компаній (Польща, Австрія), в яких студенти кафедри КСУ мають можливість пройти навчання за програмами подвійних дипломів, а викладачі – підвищення кваліфікації та стажування.

Наукова робота на кафедрі в останні роки ведеться у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт за напрямками математичного моделювання та діагностики динамічних систем, а також прогнозування динамічного стану та параметричної ідентифікації покладів корисних копалин (нафтові та газо-нафтові родовища).

Колектив кафедри КСУ нині становить 20 чоловік. З них:
– професорсько-викладацький склад ― 15 чоловік (5―д.т.н., професори; 7―к.т.н., доценти; 1 ― к.т.н., ст. викл. 3 – старші викладачі без ступеня);
– допоміжний персонал ―5 чоловік.